Blog
Janmasthami Special | Krishna & Cows | Art
By Apromeya Mandal | | 2 Comments |
  cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa- lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam
Janmasthami Special | Krishna Playing Flute | Art
By Braja Nemalikonda | | 1 Comments |
veṇuṁ kvaṇantam aravinda-dalāyatākṣam- barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ
Nilachale Mahaprabhu | Drawing
By Sampurna Das | | 1 Comments |
Song Name: Jaya Jaya Jagannatha Sacira By: Vasudeva Ghosa (1)
Srimati Radha Rani and Sri Krishna are Non Different | Drawing
By Debasish Biswas | | 1 Comments |
  Ekam Jyothi Rabhoo Dvidha Radha Madhava Roopakam The one
108 Names of Narasimha Dev | Drawing
By Debasish Biswas | | 1 Comments |
likucha-tilaka-sunuh sad-dhitartanusari narahari-nitim etam shatru-samhara-hetum akrita-sakala-papa-dhvamsanim yah pathet tam daha
1 2 3 9