Narasimha
108 Names of Narasimha Dev | Drawing
By Debasish Biswas | | 1 Comments |
likucha-tilaka-sunuh sad-dhitartanusari narahari-nitim etam shatru-samhara-hetum akrita-sakala-papa-dhvamsanim yah pathet tam daha
Lord Narasingha | Drawing
By Sampurna Das | | 0 Comments |
  ito nrisimhah parato nrisimho yato yato yami tato nrisimhah
Lord Krishna | Drawing
By Krisha Kedia | | 0 Comments |
  ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamy aham mama
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)