Drawing
Janmasthami Special | Krishna & Cows | Art
By Apromeya Mandal | | 2 Comments |
  cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa- lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam
Janmasthami Special | Krishna Playing Flute | Art
By Braja Nemalikonda | | 1 Comments |
veṇuṁ kvaṇantam aravinda-dalāyatākṣam- barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ
Goddess of learning – Devi Sarasvati | Drawing
By Braja Nemalikonda | | 1 Comments |
  O Devi Saraswati, O goddess of learning, you have
Little Krishna | Drawing
By Krisha Kedia | | 3 Comments |
  janma karma ca me divyam  evaṁ yo vetti tattvataḥ 
Matsya Avatar | Drawing
By Braja Nemalikonda | | 1 Comments |
pralaya-payodhi-jale dhritavan asi vedam vihita-vahitra-caritram akhedam kesava dhrita-mina-sarira jaya jagadisa
Lord Jagannath Baladev Subhadra Maharani | Drawing
By Tamoghna Mandal | | 0 Comments |
  भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिंछं कटितटे दुकूलं नेत्रांते सहचर
Lord Krishna | Drawing
By Tamoghna Mandal | | 0 Comments |
  सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः । पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्तादुग्धं गीतामृतः
Lord Jagannath Baladev Subhadra Maharani | Drawing
By Sampurna Das | | 0 Comments |
na vai yace rajyam na cha kanaka-manikya-vibhavam na yace ‘ham
Lord Narasingha | Drawing
By Sampurna Das | | 0 Comments |
  ito nrisimhah parato nrisimho yato yato yami tato nrisimhah
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)